Bethan Wyn Davies and Carwyn running the Sospan 10k race

Bydd Carwyn a minnau yn rhedeg ras 10k Sospan ar yr 2il o Orffennaf. Bydd y rhai ohonoch sy’n fy adnabod yn dda yn gwybod, yn wahanol i Carwyn, nad yw rhedeg yn dod yn naturiol i mi heblaw fy mod yn rhedeg ar ol fan hufen ia, felly bydd hwn yn dipyn o her i mi!! Gwerthfawrogwn unrhyw a phob cyfraniad yn fawr iawn! Bydd yr arian yn mynd er cof am Mam i Hosbis Ty Bryngwyn, elusen a sicrhaodd gofal arbennig iddi.

Carwyn and I will be running the Sospan 10k race on July the 2nd. Those of you who know me well will know that unlike Carwyn, running does not come naturally to me unless it’s after an ice cream van, so this will be a big challenge for me!! We’ll appreciate any and all donations very much! The money will go in memory of Mam to Hospice Ty Bryngwyn, a charity that ensured the best care for her.